Obchodná verejná súťaž na odkúpenie nehnuteľností

Obec Bíňovce vypisuje podľa ust. § 281 až  § 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností  / dom v zlom technickom stave so záhradou/ zapísaných na LV č.600, dom súp. č. 81 postavený na parcele  č. 526/2 zastavené plochy a nádvoria (reg. C), parcelu č. 526/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2 (reg. C), parcelu  č. 526/9 záhradu o výmere 599 m2 (reg. C), všetko v k. ú. Bíňovce. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a kontakty k získaniu informácií o predmete prevodu sú k dispozícii na webovom sídle: www.binovce.sk  ... viac

Podanie daňového priznania na rok 2018

Obec Bíňovce ako správca miestnych daní a poplatkov oznamuje vlastníkom nehnuteľností u ktorých nastali zmeny v roku 2017, napr. nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, bolo im vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie, alebo sa stali vlastníkmi alebo držiteľmi psa, alebo im pes v roku 2017 uhynul  sú povinní podať daňové priznanie na Obecný úrad v Bíňovciach na rok 2018 do 31.1.2018. Tlačivá   nájdete na stránke MF SR /dane, clá a účtovníctvo – priame dane – miestne dane a poplatky – vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností ... viac

Výdaj nových profylaktík

Obec Bíňovce oznamuje občanom, že  od 16.10.2017 sa počas stránkových hodín realizuje na Obecnom úrade v Bíňovciach zber profylaktík (jódových tabliet) po dobe použiteľnosti (vydané v roku 2012) a súčasne sa realizuje výdaj nových profylaktík. Odovzdanie starých profylaktík nie je podmienkou na vydanie nových. Tablety pre všetkých členov domácnosti môže prevziať  jedna dospelá osoba. Zber a výdaj  bude trvať do 15.11.2017!  

Zubná pohotovosť opäť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Bíňovce ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 12. 1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. BIN‑3/2018 o vydanie súhlasu na výrub stromov ‑ 1 ks smrek ‑ rastúci na pozemku registra "E" parc. č. 253/1 v k. ú. Bíňovce vo vlastníctve Obce Bíňovce z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona ... viac