Voľby do orgánov samosprávnych krajov – Informácie pre voliča

Informácie pre voliča I. Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť ... viac

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov. Podľa čl.89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem voľby do orgánov samosprávnych krajov a určujem deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Celý článok

Oznam- dane 2017

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je potrebné uhrádzať daň z nehnuteľnosti na rok 2017 a daň za psa na rok 2017. Ďalej je potrebné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2017 vo výške 16,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Zubná pohotovosť opäť v Trnave

Firma SK Dental s.r.o. bude prevádzkovať od 11. marca 2016 zubnú pohotovosť v priestoroch budovy Aquapolis – Business centrum pri Tescu na ulici Piešťanská 3 v Trnave. Zubná pohotovosť bude opäť prevádzkovaná v krajskom meste Trnava. Ambulancia ponúka bezplatne konzultácie pre pacientov počas pracovného týždňa. Ordinačné hodiny zubnej pohotovosti sú: Pondelok 17:00 – 22:00 Streda 17:00 – 22:00 Piatok 17:00 – 22:00 Sobota 10:00 – 20:00 Nedeľa 10:00 – 20:00 Firma SK Dental s.r.o. plánuje rozšíriť ordinačné hodiny v Utorok a Štvrtok počas pracovného týždňa v dohľadnej dobe. Cieľom je ... viac

Trstín – Samosprávna kvapka krvi

Obec Trstín; Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Trstíne; Malokarpatské partnerstvo, o.z.; ZMO, región JE Jaslovské Bohunice pozývajú darcov krvi na bezpríspevkový mobilný odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 18. októbra 2017 od 8:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Trstíne. Pozvánka (Tento príspevok platí do 19.10.2017 08:18)

Príprava nových cestovných poriadkov 2017/2018

V súvislosti s  prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2017/2018 je možné podať pripomienky a  návrhy na obecnom úrade do 25.09.2017. Návrhy nových cestovných poriadkov nájdete od 18.09.2017 na stránke TTSK v sekcií doprava (www.trnava-vuc.sk) alebo  na internetových  stránkach  jednotlivých  dopravcov.   (Tento príspevok platí do 26.09.2017 10:02)

ORHZ TT- Odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 04.09.2017, 1400 hod. Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať  opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku ... viac

Predaj pozemkov – Obec Cífer

Obec Cífer predáva lukratívne stavebné pozemky v centre obce. Obec Cífer predáva formou obchodnej verejnej súťaže 5 stavebných pozemkov v centre obce, pri športovej hale. Minimálna cena je 80 €/m2. Termín na predkladanie návrhov súťaže je 13.9.2017 do 16.00 h. Podrobná špecifikácia nehnuteľností, spôsob predloženia ponuky, povinný obsah ponuky, podmienky a postup obchodnej verejnej súťaže sú uvedené na webovej stránke obce Cífer www.cifer.sk. Link: Obec Cífer – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže