Archívy autora: Katarína Kolarovičová

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ s MŠ Trstín

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Trstíne oznamuje rodičom, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční dňa 24. apríla 2019 /streda/  od 1300 h do 1700 h .   Rodičia si so sebou prinesú rodný list dieťaťa, občiansky preukaz a 17,- € na školské potreby v 1. ročníku. Čo ponúka Základná škola s materskou školou Trstín pre budúcich prvákov: Triedy vybavené modernou technikou Vysokokvalifikovaných učiteľov Školský klub do 1630h Obedy a možnosť zakúpenia desiatej v mliečnom automate Zaujímavé akcie pre deti počas celého školského roka Záujmové útvary- krúžky: informatika, ... viac

Voľby prezidenta SR 2019 II. kolo – Prenosná volebná schránka

Obecný úrad v Bíňovciach oznamuje voličom, ktorí sa zo závažných najmä zdravotných dôvodov nemôžu zúčastniť hlasovania vo volebnej miestnosti, že môžu požiadať sami telefonicky do 29. marca 2019 /počas úradných hodín/ obec alebo prostredníctvom inej osoby v deň konania volieb  30. marca 2019 okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Zároveň oznamujeme voličom, ktorí sa zúčastnia volieb, že je potrebné si so sebou priniesť občiansky preukaz. Bez predloženia občianskeho preukazu im nebude umožnené voliť.  

Oznam- dane 2019

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je možné uhrádzať daň z nehnuteľnosti na rok 2019 a daň za psa na rok 2019. Ďalej je možné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2019 vo výške 16,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.03.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 20.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice : V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.: LOKA PRIEHRADA č. 255, 255/TS, 255/ZA OZNAM (Tento príspevok platí do 21.03.2019 07:15)

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.03.2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 19.03.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:                  V čase od 08.00 hod. do 11:00 hod.:                                       BÍŇOVCE č. 52, 53, 54, 55, 56, 56/VE, 57, 58, 59, 60, 61, 63, ... viac