STAROSTA OBCE

starostka_cadrovaMÁRIA CÁDROVÁ

Dátum narodenia:  21.08.1955

Rodinný stav:   vydatá, 2 deti

Telefón:  +421 918 461699

E-mail:    starostka@binovce.sk

Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu(starostky). Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.


Kandidát: nezávislý kandidát
Profesijná kariéra:
2010 -súčasnosť    starostka obce Biňovce
1992-2010                 odborná ekonómka na obecnom úrade v Bíňovciach
1974-1992                  mzdová účtovníčka Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky

2010-2014   Mária Cádrová (starostka)
2006-2010   Ing. Mária Rajnohová (starostka)
2002-2006   Mária Nováková (starostka)

1998-2002   Mária Nováková (starostka)

1994-1998   Mária Nováková (starostka)

1990-1994   Mária Nováková (starostka)

1981-1990   Jozef Machala (predseda MNV)
1971-1982   František Petrovič (predseda MNV)
1960-1964   Jozef Blaško (predseda MNV)
1957-1960   Alojz Beško (predseda MNV)
1950-1957   Ján Kollarovič (predseda MNV)
1948-1950   Ján Kumančík (predseda MNV)
1946-1948   František Jozef Kollarovič (predseda MNV)
1945-1945   Ondrej Fančovič (predseda MNV)
1941-1945   Gabriel Polakovič (vládny komisár)
1938-1941   Martin Anetta (starosta)
1921-1923   Imrich Balažovič (richtár)
1919-1921   Ignác Blážo (richtár)
1902-1918   Michal Balažovič (richtár)