Obchodná verejná súťaž na odkúpenie nehnuteľností

Obec Bíňovce vypisuje podľa ust. § 281 až  § 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na odkúpenie nehnuteľností  / dom v zlom technickom stave so záhradou/ zapísaných na LV č.600, dom súp. č. 81 postavený na parcele  č. 526/2 zastavené plochy a nádvoria (reg. C), parcelu č. 526/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 459 m2 (reg. C), parcelu  č. 526/9 záhradu o výmere 599 m2 (reg. C), všetko v k. ú. Bíňovce.

Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu zmluvy a kontakty k získaniu informácií o predmete prevodu sú k dispozícii na webovom sídle: www.binovce.sk 

Technické informácie o nehnuteľnostiach sa dajú získať a prístup k nehnuteľnosti za účelom obhliadky je možné dohodnúť na tel. č. 0918 461699, e-mail:  starostka@binovce.sk

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 31. 1. 2018 o 12.00 hod.

 

                                                                                           Mária Cádrová -starostka obce

Podmienky obchodnej verejnej súťaže