Archív mesiaca: máj 2020

Dedičské konanie

Lokálna služba určená obciam okresu Trnava, kde získate základné informácie o dedení, kontaktné údaje na notárov pôsobiacich v okrese Trnava a elektronickú službu – žiadosť o urýchlenie dedičského konania. Webová stránka  www.porucitel.sk má za cieľ bližšie informovať verejnosť o postupe v rámci dedenia po zomrelej fyzickej osobe a skvalitniť tak samotný priebeh dedičského konania.    

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.05.2020

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 13.05.2020  / streda / o 18.00 hodine v Klube mládeže v Bíňovciach. Vzhľadom k vydanému opatreniu UVZ SR č.: OLP1335412020 z 20.4..2020 bude zasadnutie neverejné, prítomní poslanci s povinnosťou použitia ochranného rúška. Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola plnenia uznesenia s posledného zasadnutia OZ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za  rok 2019 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za  ... viac