Oznam- dane 2019

Obec Bíňovce ako správca daní a  poplatkov oznamuje občanom, že je možné uhrádzať daň z nehnuteľnosti na rok 2019 a daň za psa na rok 2019. Ďalej je možné uhrádzať poplatok za vývoz komunálneho odpadu za rok 2019 vo výške 16,- eur na osobu. Uvedené poplatky sa môžu uhrádzať na obecnom úrade v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – informácie k Africkému moru ošípaných

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava pre občanov: Domáce zabíjačky, ich nahlasovanie aa obecné zabíjačky Usmernenie pri postupe registrácie chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu Postup registrácie chovov Tlačivo – registrácia chovu Tlačivo – predaj ošípanej na domácu spotrebu Informácie k Africkému moru ošípaných:   AMO leták;  Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme;   Leták AMO _potraviny                                                                                                                        

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.12.2018

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať  dňa  20.12.2018 – vo štvrtok o 18.00 hodine v kancelárii starostu Obecného úradu v Bíňovciach. Pozvánka   Vyvesené dňa: 14.12.2018 zvesené dňa: 21.12.2018