Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava – informácie k Africkému moru ošípaných

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trnava pre občanov: Domáce zabíjačky, ich nahlasovanie aa obecné zabíjačky Usmernenie pri postupe registrácie chovu s 1 ošípanou na domácu spotrebu Postup registrácie chovov Tlačivo – registrácia chovu Tlačivo – predaj ošípanej na domácu spotrebu Informácie k Africkému moru ošípaných:   AMO leták;  Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme;   Leták AMO _potraviny                                                                                                                        

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.12.2018

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva zasadnutie Obecného  zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať  dňa  20.12.2018 – vo štvrtok o 18.00 hodine v kancelárii starostu Obecného úradu v Bíňovciach. Pozvánka   Vyvesené dňa: 14.12.2018 zvesené dňa: 21.12.2018

RVPS Trnava – Povinnosť registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava Vás informuje o skutočnosti, že dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa ruší výnimka udelená rozhodnutím 2006/80/ES pre niektoré členské štáty vrátane Slovenskej republiky o identifikácia a registrácii zvierat. …celý článok . Prílohy: 1. Žiadosť o registráciu chovu hospodársky ch zvierat 2. Registračný formulár na registráciu chovu