Pozvánka na zasadnutie OZ 13.05.2020

V zmysle par. 12, odst. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starosta obce zvoláva riadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bíňovciach, ktoré sa bude konať dňa 13.05.2020  / streda / o 18.00 hodine v Klube mládeže v Bíňovciach. Vzhľadom k vydanému opatreniu UVZ SR č.: OLP1335412020 z 20.4..2020 bude zasadnutie neverejné, prítomní poslanci s povinnosťou použitia ochranného rúška. Program zasadnutia: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Schválenie programu zasadnutia Kontrola plnenia uznesenia s posledného zasadnutia OZ Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za  rok 2019 Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za  ... viac