OBEC V ČÍSLACH

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

 • Názov obce – Bíňovce
 • Kód obce – 506788
 • Názov okresu – Trnava
 • Názov kraja – Trnavský
 • Prvá písomná zmienka – 1330
 • Nadm. výška stredu obce v m – 204
 • Celková výmera územia v km27793
 • Hustota obyvateľov na km284,82

OSTATNÉ ÚDAJE

 • Spravovaných ciest v m – 2900
 • Spravovaných chodníkov v m – 1100
 • Počet domov v obci – 237
 • Z toho trvale obývaných – 194

SPÁDOVOSŤ OBCE

 • Pošta – Bíňovce
 • Matričný úrad – Bíňovce
 • Daňový úrad – Trnava
 • Obvodné oddelenie PZ – Trstín
 • Okresný súd – Trnava
 • Okresné riaditeľstvo HaZZ – Trnava
 • Sídlo pracoviska obvodového úradu – Trnava
 • Sídlo územnej vojenskej správy – Trnava
 • Sídlo Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – Trnava
 • Sídlo obvodného úradu životného prostredia – Trnava
 • Sídlo spoločného stavebného úradu – Trnava

EVIDENCIA OBYVATEĽOV k 31.12.2007

 • Počet obyvateľov  – 661
 • Z toho mužov – 340
 • Z toho žien – 321
 • Predprod. vek (0-14 rokov) – 120
 • Produkt. vek ženy (15-54) – 152
 • Produkt. vek muži (15-59) – 211
 • Poproduktívny vek – 157

NÁRODNOSŤ

 • Slovenská –
 • Česká –
 • Maďarská –

MATRIKA k 31.12.2010

 • Počet sobášov  –
 • Počet rozvodov  –
 • Počet narodených detí  –
 • Počet zomrelých  –

VIEROVYZNANIE

 • Rímsko-katolícke –
 • Evanjelické –
 • Bez vyznania –

MikroRegión Biela Hora
Obec Bíňovce je súčasťou mikroregiónu, do ktorého patrí 10 obcí. Tento mikroregión sa nazýva Biela Hora. Medzi ďalšie obce mikroregiónu Biela Hora patria:

 • Trstín
 • Bíňovce
 • Buková
 • Cerová
 • Hradište pod Vratnom
 • Jablonica
 • Osuské
 • Plavecký Peter
 • Prietrž
 • Prievaly

Geologický podklad tvoria sedimenty neogénneho a kvartérneho cyklu. Vývin sedimentov bol ovplyvnený tektonickou činnosťou. Kvartérne sedimenty majú eolitický, poluviálny a fluviálny vývoj. Chotár je mierne svahovitý, pokrytý hnedozemou, na ktorej pôvodne stáli dubovo-hrabové porasty. Ornica má obsah humusu 1,1-1,5 %

V katastri obce Bíňovce sa nachádza retenčná vodná nádrž, ktorá je navštevovaná rybármi z celého okolia. V zime je využívaná na korčuľovanie a hranie hokeja.

priehrada

Z fytogeografického hľadiska zadeľujeme miestnu flóru do oblasti stredoeurópskej a východoeurópskej teplomilnej, tzv. panónskej flóry.

 • porasty – vŕbovo – topoľové lužné lesy, vŕba biela, vŕba krehká, topoľ biely, a čierny, jelša lepkavá, lipa malolistá, agát biely, breza bradavičnatá, jaseň štíhly, javor mliečny, lipa veľkolistá, dub letný,
 • kroviny: baza čierna, ruža šípová, bršlen európsky, slivka trnková…
 • byliny: blyskáč jarný, zádušník brečtanovitý, lastovičník väčší, vratič obyčajný, skorocel kopijovitý, vlkovec obyčajný, štiav krvavý, pŕhľava, dvojdomá, loboda tatárska, lopúch väčší, bodliak, palina.

 • nižšie druhy – červy, slimáky, chrobáky, motýle
 • ryby, obojživelníky, plazy ,mäkkýše, kôrovce – rak riečny
 • vtáky – labuť veľká, kačica divá, volavka popolavá, bocian biely, bučiak veľký, potápky, lyska čierna, sliepočka vodná, divé husi, orliak morský, jarabica poľná, prepelica poľná, bažant obyčajný sokol myšiar, kaňa močiarna, jastrab veľký, sokol sťahovavý, sovy, kuviky, migrujúce spevavce, hrdličky, vrany.
 • cicavce – zajac poľný, srnec hôrny, sviňa divá, lasice, hranostaje, tchor, líška obyčajná, myši, potkany, krty, ježe, netopiere, syseľ, škrečok.

Print Friendly, PDF & Email