OSOBNOSTI A RODÁCI

FABRI Martin

Narodený v Bíňovciach. V roku 1628 ukončil v Trnave štúdiá v triede rétorov ako “Maetinus Fabri Binoczensis Slavus” a odchádza k jezuitom do Loebenu. V roku 1643 prednášal na teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Zomrel 10. novembra 1646.

IVANIČ Juraj

Narodil sa v roku 1656 v Bíňovciach. Dňa 18. októbra 1675 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Po absolvovaní štúdií pôsobil 11 rokov ako profesor rétoriky v Košiciach, potom bol rektorom budínskeho seminára a slovenským kazateľom v Budíne. Jeho literárne práce prevažne náboženského charakteru zostali v rukopise. Zomrel 3. apríla 1723 v Budíne.

LINGOJ Ján

Rodák z Bíňoviec. V roku 1639 študoval v Trnave na gymnáziu. Po štúdiách sa stal kňazom-jezuitom. V roku 1659 prednášal na univerzite etiku a logiku. Počas tureckých vpádov sa dostal do rúk Turkom, ktorí ho predali v Hlohovci Trajanovi Cantacusenovi a bol uväznený. Neskôr ho prepustili na slobodu. V roku 1681 je zapísaný v Jezuitskej rezidencii banskobystrickej.

MIKULKA Anton VDP.

Katolícky kňaz, narodil sa 1. decembra 1905 v Bíňovciach. Gymnázium absolvoval v Trnave v roku 1928. Teológiu študoval v Kňažskom seminári v Trnave, kde bol 19. marca 1933 vysvätený za kňaza. Kaplánoval v Dvorníkoch, v Rači, v Borskom Mikuláši. V roku 1935 sa stal administrátorom vo farnosti Cerová-Lieskové a neskôr ako farár. Roku 1939 pôsobí ako farár v Kútoch a 22. septembra 1953 nastupuje na faru v Bernolákove. Od 1. mája 1962 sa stal farárom a obvodným dekanom v Pezinku, kde aj zomrel 17. októbra 1975. Pochovaný je v rodných Bíňovciach.

MIKULKA Vojtech MONS. ThDr. PHD.

Synovec VDP. Antona Mikulku sa narodil 22. februára 1926 v Bíňovciach. Po absolvovaní gymnázia v Trnave pokračoval v štúdiu na teologickej fakulte v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený 6. mája 1950 biskupom Dr. Ambrózom Lazíkom. Ako farár začal pôsobiť v Bratislave – Prievoze vo februári 1960. V rokoch 1964 -67 bol špirituálom v kňazskom seminári v Bratislave. Od 20. augusta 1970 je farárom v Sokolovciach. Popri neprerušenej pastorácii je od 1. januára 1990 docentom na RKCMBF UK v Bratislave, kde je prodekanom. V rokoch 1970 – l990 sa aktívne venoval duchovnému formovaniu rehoľných sestier. Neskôr pôsobil v rehole Kongregácia Notre Dame v Novákoch. Zomrel v Cíferi a pochovaný bol 9. februára 2008 v Bíňovciach.

TOMAŠOVIČ Cyril Vdp. ThDr.

Narodil sa 4. júla 1921 v Bíňovciach. Maturoval na Štátnom slovenskom gymnáziu v Nitre v roku 1944. Rímskokatolícku teologickú fakultu v Bratislave absolvoval v roku 1949 a vysvätený za kňaza bol 12. apríla 1949 v Dóme sv. Martina. Kaplánoval v Preseľanoch a Mojmírovciach. Ako farár pôsobil na viacerých miestach. Zomrel 17. novembra 1970. Pochovaný je v rodných Bíňovciach.

TOMAŠOVIČ Michal Vdp.

Narodil sa 9. septembra 1919 v Bíňovciach je bratom Cyrila Tomašoviča. Gymnázium navštevoval v Trnave a v Malackách, kde v roku 1942 maturoval. Teológiu študoval v Kňazskom seminári v Nitre a na RKBF v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v Bratislave 22. júna 1947. Kaplánoval v Šamoríne, Gajaroch a vo Veľkom Záluží. Ako farár pôsobil v Blahovej, Radošovciach, Dolnom Piali a od roku 1969 v Hrádku nad Váhom. Roku 1992 odišiel na odpočinok, ktorý trávil v Trstíne. Počas choroby vdp. Ota Školudu zastupuje v pastorácii. Zomrel 24. mája 1999, pochovaný je v rodných Bíňovciach.

HORVÁTH Jozef

Narodil 7. februára v Bíňovciach. Študoval na gymnáziu v Bratislave a v r. 1865 – 1867 na učiteľskom ústave v Trnave, kde získal diplom učiteľa ľudových škôl s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a nemeckým. Učil v Devíne, Vojke nad Dunajom, Zavare a od r. 1870 v Bratislave. Bol významným lexikografom, hudobným skladateľom a spisovateľom. Je autorom slov.-maď.-nem. slovníka (vyšiel v 4 vydaniach), zostavovateľom šlabikára.

NOEL Štefan

maliar, narodil sa 9. apríla 1825 v Bíňovciach. Jeho výtvarné nadanie objavil trstínsky kaplán Juraj Holček. Na jeho príhovor ho zemepán gróf Ziči poslal roku 1839 do Bratislavy, kde nadobudol základné vzdelanie a dva roky študoval maliarstvo v súkromnej škole. V rokoch 1843 – 44 bol žiakom na Viedenskej akadémii výtvarných umení, kde študoval lineárnu perspektívu u G. Peina. Zaoberal sa štúdiom historického maliarstva. Navštívil Rím, kde duševne ochorel. Bol hospitalizovaný v Trnave. Z jeho tvorby sa zachovala podobizeň Juraja Holčeka, kreslené diela – ženská hlava a ukrižovanie, vyrezal Krížovú cestu pre Bíňovce. Zomrel v Trnave v roku 1864.

ponec_jozefPONEC Jozef

Narodil sa ako najmladší z 11 detí v Bíňovciach 27. októbra 1918. Absolvoval Strednú školu kartografickú vo Vojenskom zemepisnom ústave v Banskej Bystrici, kde aj pracoval do roku 1943. Od roku 1943 bol technickým redaktorom vo vydavateľstve Pavla Gerdelána v Trnave a od roku 1950 až do odchodu na dôchodok v roku 1976 bol redaktorom máp a atlasov v Slovenskej kartografii. Fotografovať začal ako dvadsaťročný vo svojom rodisku. Špecializoval sa na fotografie motýľov a plazov. Dnes archivuje okolo 45 000 negatívov a farebných diapozitívov zo živej a neživej prírody. Doteraz napísal asi 300 populárno-odborných článkov. Samostatných kníh s prírodnou tematikou vydal 21. Všetky ilustroval vlastnými fotografiami. Viac ako polovica bola odmenená rôznymi cenami a uznaniami. Jozef Ponec spracoval i niekoľko školských filmov. Žije a tvorí v Bratislave.

DOMOTOR Michal, JUDr. (1875-1962)

Študoval v Budapešti, v roku 1903 bol advokátom v Budapešti, počas revolúcie v roku 1918 vládnym komisárom, v rokoch 1905-1906 bol poslancom Uhorského snemu za Pezinok a v rokoch 1920-1922 poslancom Maďarského parlamentu. Je autorom viacerých historických politicko-publicistických prác. Zomrel 2. februára 1962 vo Fajsze v Maďarsku.

Print Friendly, PDF & Email