SPOLKY

K rozvoju kultúry v našej obci prispievajú aj niektoré organizácie a spolky, ktoré organizujú vo Svadobke tanečné zábavy, napr. na hody (Sv. Michal), na Sv. Katarínu alebo tradičné poľovnícke zábavy na Silvestra.

Dobrovoľný hasičský zbor

hasici

Začiatky vzniku hasičského zboru v Bíňovciach sa datujú do roku 1883. V roku 1932 členovia miestneho zboru previedli rekonštrukciu starej budovy pri škole, ktorú ľudia dovtedy volali Hasičňou. Tu sa hrávali divadlá, robili tanečné zábavy a hlavne slúžila na stretnutia požiarnikov. V roku 1971 bola požiarnikom slávnostne odovzdaná do užívania nová zbrojnica.

V roku 2013 si členovia DHZ Bíňovce, spolu s predstaviteľmi obce a ďalšími čestnými hosťami  pri soche sv. Floriána, svojho patróna pripomenuli 130. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru Bíňovce.

Členovia zboru sa každoročne zúčastňujú na mnohých súťažiach, pričom sa pravidelne umiestňujú na popredných miestach. Im patrí vďaka za ochotu, ktorú členovia prejavujú účasťou na prácach spojených so skrášľovaním a zveľaďovaním obce, ale aj pomocou občanom obce.

Od 22.10.2015 zbor disponuje novou zásahovou technikou IVECO Daily CAS 15.

K 1. januáru 2016 má DHZO Bíňovce 38 aktívnych členov, 18 dorastencov, 10 žiakov a 12 čestných členov.

Súčasné vedenie DHZ Bíňovce je:

Predseda DHZ:                            Miroslav Greguš

Podpredseda – veliteľ DHZ:         Ing. Ján Zajac

Tajomník:                                    Mgr. Marianna Kumančíková

Preventivár:                                 Ing. Marek Orság

Referent mládeže:                        Peter Halaša

Strojník:                                       Jozef Machala, Milan Hetteš

Pokladník:                                   Marcela Rábarová

Člen výboru:                                Jozef Tarkoš

Člen výboru:                                Daniel Krajčovič

Člen výboru:                                Martin Šoka

Slovenský červený kríž

scskMiestna organizácia Slovenského červeného kríža má v našej obci veľmi dlhú tradíciu. Presný rok jej vzniku nám nie je známy, ale zmienky o jej existencii v našej obci sa objavujú už počas 2. svetovej vojny. V súčasnosti sa významne podieľa na bezpríspevkovom darovaní krvi. Taktiež oraganizuje pre svojich členov rôzne podujatia, posedenia pre zaslúžilých darcov a usporadúva v obci tradičnú Katarínsku zábavu. Organizovaných je 74 členov. Predsedom je p. Mária Hanicová. Ďalšími členmi výboru sú: Ing. Mária Klukavá, p. Mária Machová, p. Štibraný Milan, p. Rábarová Slávka, p. Klementovičová Iveta, p. Opálková Helena, p. Balažovičová Oľga, p. Dugovičová Daniela, p. Greguš Miroslav a p. Petrovič Štefan.

Poľovné združenie “Priehrada”

foto10Poľovné združenie v obci bolo založené po druhej svetovej vojne. Zakladajúcich členov bolo päť. Začiatkom päťdesiatych rokov k nim pribudlo ďalších sedem. V roku 1954 poľovníci uskutočnili rozsiahlu výsadbu priestoru Božie mosty, Špandolina. V rokoch 1975 – 1979 boli miestni poľovníci zlúčení s poľovníkmi z Trstína. Z poľovnej zveri sa tu nachádza bažant, jarabica, zajac, kačica divá, srnčia zver, príležitostne diviak. V súčasnosti má poľovné združenie Priehrada 12 členov. Predsedom je p. Jozef Kumančík. Členovia sa vzorne starajú o svoj revír, v zime prikrmujú zver a v priebehu roka čistia, odstraňujú divoké skládky a pomáhajú pri skrášľovaní obce.

Jednota dôchodcov

Medzi aktívne organizácie patrí aj Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá pomáha v obci pri udržiavaní poriadku a čistoty. Bola založená v našej obci v roku 2002. V súčasnosti má 73 členov. Predsedom je p. Jaroslav Blaško a ďalšími členmi výboru p. Eugen Kidoň, p. Margita Petrovičová, p. Margita Anettová, p. Oľga Balažovičová a p. Anna Oravcová. Pre svojich členov organizuje návštevy rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí a taktiež vianočné posedenia.
Jednota dôchodcov je po Slovenskom červenom kríži najpočetnejšou organizáciou v obci.

coop_jednotaJednota COOP

Táto organizácia má v súčasnosti 42 členov. Predsedom je p. Oľga Balažovičová a pokladník p. Margita Petrovičová.


HISTÓRIA SPOLKOV V OBCI

Spolky pred rokom 1900
V druhej polovici 18. storočia v miestnej farnosti vyvíjalo činnosť náboženské združenie Kongregácia vyučovania kresťanského pod ochranou Blahoslavenej Panny Márie. Veľký význam mal aj prvý celonárodný spolok Slovákov – Slovenské učené tovarišstvo, ktorého členmi boli aj naši rodáci. Ďalším významným spolkom bol Spolok svätého Vojtecha, ktorého členmi sa stalo aj veľa občanov Bíňoviec. Z miestnych spolkov treba spomenúť Spolok sv. ruženca, Božského srdca a Mariánsku kongregáciu.

Spolky po roku 1900
Okrem hasičského zboru vyvíja v obci činnosť Roľnícka beseda, založená v r. 1922. V roku 1923 vzniká Katolícka jednota. V roku 1931 vzniká Slovenský národný spolok (ochotnícke divadlo, ľudové a náboženské tradície). V rokoch druhej svetovej vojny tu pôsobilo Združenie katolíckej mládeže, Slovenská rímskokatolícka jednota Bíňoviec, Slovenský červený kríž, Miestny odbor Matice Slovenskej. V roku 1947 vznikla Odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. V 50. rokoch v Bíňovciach pôsobili: Zväz Československo – sovietskeho priateľstva, Zväzarm, JTO Sokol, Československý zväz mládeže, Československý červený kríž, Zväz žien, Osvetová beseda a pod.

Print Friendly, PDF & Email